תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן ביחד "תנאי השימוש") יחולו על אתר אינטרנט זה honzahav.co.il ו/או כל אתר קשור אחר אשר מופעל ומתוחזק על ידי גולן מגלד – סוכן הביטוח (להלן: "הסוכן") ו/או כל אמצעי מקוון במרשתת בו עושה שימוש הסוכן ואשר מכיל קישור המפנה לתנאי מדיניות פרטיות זו ו/או במדיות החברתיות של הסוכן (להלן יחד "האתר"). השימוש באתר ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש להלן.

בעת כניסתכם לאתר הנכם נדרשים לקרוא בעיון ולהסכים לתנאי השימוש בטרם גישה ושימוש באתר. הסכמתכם להיות מחויבים לתנאי השימוש נעשית בעצם הגישה שלכם לאתר, בשימוש בו, ו/או בעת רישומכם לאתר, זאת ללא כל תנאי או הסתייגות מצדכם. ככל שקראתם את תנאי השימוש ו/או אינכם מסכימים להם, הנכם מתבקשים להימנע מלגשת ולעשות שימוש באתר. 

כל האמור בתנאי השימוש בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

אתר הסוכן

1. כל המידע והתכנים הכלולים באתר מכל מין וסוג שהוא (כגון כתבות, מחשבונים סקירות, תרשימים וכיו"ב), לרבות בנושאים פיננסיים וביטוח (להלן: "המידע") מטרתם לשרת את קהל המשתמשים אשר מעוניינים להיחשף למידע ולעיין בו, אשר בחלקו מצוי בבעלות הסוכן ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לסוכן הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: "ספקי המידע") כך גם ישנם שירותים שונים, כגון קישור בין המשתמשים אשר מסרו פרטיהם באתר, לבין גופים פיננסיים, המהווים צדדים שלישיים, והמשתמש מסכים לקבל פניות מהם (להלן: "השירותים").

2. המשתמשים אשר מסרו פרטיהם עשויים לקבל מידע נוסף על הטבות/ רפורמות / בדיקת תיק ביטוח, בדיקת קופ"ג, מחזור משכנתא, החזר מס ונושאים נוספים (לשיקול דעתו הבלעדי של הסוכן)

3. שימוש במחשבונים באתר:

מחשבונים מהווים שירות ייחודי שהאתר מציע. על מנת לקבל מידע ותוצאות במחשבונים יש להזין את הנתונים הדרושים בהתאם למוצג בכל שלב. האחריות על הזנת הפרטים המדויקים חלה על המשתמש בלבד. הזנת נתונים חלקיים או שגויים עלולה למנוע את האפשרות להשתמש במחשבונים ולסכל את האפשרות לקבל מידע ותוצאות מתאימים. המידע והתוצאות שיתקבלו לאחר הזנת הנתונים הדרושים במחשבונים אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני מאיש מקצוע. אין להסתמך על המחשבונים לצורך ביצוע עסקאות מסוימות או פעולות כלשהן. מטרת המחשבונים היא להוות כלי עזר בנוסף לחישובים ידניים ו/או הצלבת נתונים עם חישובים אחרים. הסוכן לא יהיה אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על חישוב כלשהו שבוצע במחשבונים, או מכל תוכן אחר המופיע באתר. האתר עושה מאמצים לספק את התוצאות המדויקות ביותר בהתאם לנתונים שהוזנו על ידי המשתמש, אך לא מתחייב לכך שהתוצאות שיתקבלו יהיו מדויקים. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות.

השימוש באתר

4. הזכות לשימוש באתר זה, ובמידע הכלול בו, מהווה זכות אישית ומיועד לשימוש האישי של המשתמש בלבד. אתר זה מכיל מידע סודי וזכויות קנייניות, אשר מוגנים באמצעות הדין החל על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים וכל זכות קניין רוחני אחר רלוונטי.

5. אין באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ פיננסי, כלכלי, ו/או ייעוץ משכנתאות ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או כל ייעוץ פיננסי ו/או השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ו/או ייעוץ משפטי או כל ייעוץ מקצועי אחר ואין להסתמך עליו מבלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי המקצוע הרלוונטיים. המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי כלשהו המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות להנחה ו/או רווח ו/או תשואה עודפת. הסוכן איננו מורשה לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הפרסומים באתר לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.
מובהר ומוסכם בזה, כי הפנית פרטי המשתמש לגופים פיננסיים למטרת התקשרות עמם, לא יתפרשו כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. הסוכן עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את מידע באתר בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית. תנאי שימוש אלו מהווים חוזה מחייב בין המשתמש לבין הסוכן והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

6. המשתמש מצהיר ומתחייב, להשתמש באתר ו/או לפעול באתר באופן הבא: (1) רק אם הוא מעל לגיל 18, ככל שלא, אינכם אמורים להשתמש בשירותים או לספק לחברה כל מידע שהוא; (2) לפעול באופן שאינו סותר או אסור על פי כל דין החל על המשתמש; (3) רק אם מסכים לתנאי שימוש אלו; (3) יימנע מלעשות שימוש פוגעני או בלתי ראוי או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות הסוכן או למשתמשים אחרים (הסוכן יקבע מתי נעשה שימוש אסור כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי).

7. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בתכנים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר. הסוכן אינו אחראי לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע ובתכני האתר, באופן מורשה או בלתי מורשה.

קישורים לצדדים שלישיים

8. האתר עשוי להכיל לינקים לאתרים אחרים (להלן: "אתרי צד ג'"). הסוכן אינו אחראי (ואין לו שום שליטה) לתוכן הקיים בלינקים באתרי צד ג' ו/או למדיניות הפרטיות הקבועה בהם ואיננו בא להמליץ או לתמוך באתרי צד ג' אלו בשום צורה. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלו.

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת לחיצה על קישורי מדיה חברתיים מסוימים המצויים באתר (כגון: Twitter, Facebook, Youtube) המשתמשים יועברו לאתרי הסוכן במדיה החברתית הרלוונטית (להלן: "אתרי מדיות חברתיות"). יובהר בזאת, כי אתרי מדיות חברתיות אלו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של המדיה החברתית הרלוונטית, ולא על ידי מדיניות פרטיות ותנאי השימוש של הסוכן. אנו ממליצים לעיין בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי מדיה חברתית אלו.

קניין רוחני

10. הסוכן הינו בעלים של מלוא הזכויות באתר ובמידע המצוי בו, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, סמלילים וסימני מסחר של האתר ו/או כל אשר מופיע בו, למעט תכנים מאת ספקי המידע לגביהם יש לסוכן זכויות שימוש.

שיפוי

11. הנך מסכים לשפות את הסוכן, צדדים קשורים, נציגים, ועובדים (להלן ביחד: "השותפים"), בגין כל טענה, דרישה, נזק, תביעה, הפסד, התחייבות, תשלום ו/או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) אשר ייגרמו לסוכן עקב: (1) כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע; (2) כתוצאה משימוש ו/או פעילות באתרי צד ג' ו/או באתרי מדיות חברתיות ו/או כל שימוש ו/או פעולה אחרת במידע ותכנים של צדדים שלישיים כפי שאלו מוצעים במסגרת מתן השירותים באתר; (3) הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (4) הפרה של זכויות צדדים שלישיים.

12. הסוכן שומר לעצמו את הזכות, לקבל שליטה בלעדית על ההגנה בכל הקשור לנושא השיפוי על ידי המשתמש, ועלויות אלו (ככל שיהיו) יושתו על המשתמש. המשתמש ישתף פעולה באופן מלא כנדרש באופן סביר בהגנה על תביעה כלשהי.

אחריות; הסתייגויות

13. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי מובן וידוע להם כי שימושם באתר ו/או במידע הוא באחריותם הבלעדית. האתר והמידע מסופק כמות שהוא על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE". הסוכן איננו אחראי לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא, בין באופן מפורש ובין באופן משתמע.

14. הסוכן והשותפים לא יישאו באחריות, ישירה או עקיפה, לנזקים ו/או הפסדים מכל סוג שהוא, העלולים להיגרם בשל: (1) אי עמידה של האתר או המידע בציפיות המשתמשים לרבות בכל הנוגע למחשבונים ו/או להמלצות הנובעות משימוש במחשבונים; (2) כתוצאה משימוש באתר לרבות בשל חוסר זמינות ו/או הפרעות ו/או טעויות ו/או בעיות אבטחה של האתר; (3) כתוצאה משגיאות באתר ו/או במידע; (4)  טעויות, אי דיוקים, אי שלמות, השמטות, פגמים, שגיאות הגהה, ניסוח וכיוצא באלה המצויים במידע המוצג באתר. למען הסר ספק, למשתמש לא יהיו טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי הסוכן בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש באתר. הוא ישפה אותה מפני כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם השימוש כאמור.

15. בשום מקרה הסוכן ו/או השותפים או צד אחר המעורב ביצירת האתר, או תפעולו, לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, מקריים, מיוחדים, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים (גם אם ניתנה הודעה לסוכן לגבי האפשרות לנזקים כאלה) או נזקים הנובעים: (1) מהגישה של המשתמשים לאתר, שימוש באתר ו/או במידע, לרבות בכל הנוגע למחשבונים ו/או להמלצות הנובעות משימוש במחשבונים, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו; (2) מהפרעה למהלך העסקים. אין עצה או מידע, בין אם ניתנו בעל פה או בכתב, אשר עלולים לקבל המשתמשים דרך שימוש באתר ו/או מהמידע, אשר יוצרים כל אחריות אשר לא צוינה במפורש בתנאי השימוש.

16. ככל שהאתר יכיל תוכנות שונות המיועדות להורדה, הסוכן איננו אחראיו לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת התוכנות האמורות ו/או עקב שימוש בתוכנה כאמור.

17. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות לסוכן ולהתריע בפניו על כך, הסוכן תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותמצא לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על הסוכן.

פרטיות ואבטחת מידע

18. הסוכן עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע אודותיך (להלן: "המידע"). האתר מאובטח באמצעים אבטחה מקובלים. יחד עם זאת, תמיד קיים סיכון של חדירה למידע המצוי ברשת.

19. ככל והנך משאיר פרטים באתר הנך מתחייב להשאיר, אך ורק, פרטים אישיים שלך כשהם מלאים ונכונים. המידע שתמסור יישמר במאגרי המידע של הסוכן. מובהר בזאת כי אינך חייב על פי דין למסור מידע אודותיך, אולם ללא מסירת המידע לסוכן לא יוכל הסוכן לטפל כראוי בפנייתך.

20. הנך מצהיר ומסכים לכך כי מסירת המידע, הנתונים, פרטיך האישיים באתר נעשית על פי רצונך, החופשי והמלא, וכי עצם מסירת הנתונים על ידך, מהווה הסכמה מצידך להתיר לסוכן ו/או למי מטעמו להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף להוראות כל דין. 

21. הסוכן יהא רשאי לשתף את המידע, כולו או חלקו, עם צדדים שלישיים, כמפורט בתנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

עדכונים ותיקונים

22. הסוכן שומר לעצמו את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך כל חומר ו/או מסר אשר יופיע באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי.

23. הסוכן יהא רשאי (אך לא חייב) מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי: (א) לערוך שינויים ושיפורים באתר, מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותם של המידע והתכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך, ללא כל אישור נוסף; (ב) יהיה רשאי לכלול באתר תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, או כל מסמך אחר המופיע או מופץ באתר ולשנותם לפי שיקול דעת הבלעדי מעת לעת, כפי שיראה לנכון וזאת מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לפי תנאי השימוש.

שונות

24. ככל שהאתר או המידע או כל חלק מהם סותרים ו/או אינם עולים בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו, תנאי השימוש יגברו.

25. ככל שהאתר או המידע או כל חלק מהם סותרים ו/או אינם עולים בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו, תנאי השימוש יגברו.

26. הזכויות של הסוכן המוצגות בתנאי שימוש אלו יישמרו בתוקף על אף סיומם ו/או פקיעתם של תנאי שימוש אלו.

27. תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין. בתי המשפט במחוז תל אביב ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם. הנך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והנך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו .

28. הסוכן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, להפסיק את השירותים הניתנים באתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר את המידע ללא שמירתו, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

פנה אלינו

29. לכל שאלה או בכל נושא אחר, ניתן לפנות אלינו לפי הפרטים בכתובת הבאה: golan@magal-invest.com, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

עודכן לאחרונה ינואר, 2024

זו ההזדמנות שלך לקבל מה שמגיע לך מהמדינה!

יישום נכון של תקנות המס יכול לשפר את המצב הפיננסי ולשפר את גידול ההון העצמי במאות אלפי שקלים לאורך הזמן.

כדי לבדוק את זכאותך בבדיקה קצרה וללא עלות – לחץ למטה.